Archeologisch bureauonderzoek

Een archeologisch bureauonderzoek vormt het startpunt wanneer een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden.

Centraal bij een archeologisch bureauonderzoek staat het in kaart brengen van alle bestaande kennis over een plangebied. De Steekproef raadpleegt onder andere de gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Ook kijken wij bij een archeologisch bureauonderzoek in de digitale archieven van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Archis) welke vondsten er in het verleden zijn gedaan en we bestuderen oude kaarten, luchtfoto’s, bodemkaarten, hoogtegegevens en andere relevante bronnen.

Archeologisch bureauonderzoek: verwachtingsmodel

De volgende stap is het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel. Hierin staat beschreven of en welke archeologische waarden er in (bepaalde delen van) het plangebied kunnen worden verwacht.

Bij een middelhoge of hoge archeologische verwachting voeren we vrijwel altijd ook verkennend (boor)onderzoek uit. Als al duidelijk is dat we met een archeologische vindplaats te maken hebben, kan een waarderend booronderzoek worden uitgevoerd.

Offerte aanvragen
Rapport bij archeologisch bureauonderzoek

archeologisch bureauonderzoek

Na afronding van het archeologisch bureauonderzoek ontvangt u van De Steekproef een overzichtelijk en prettig leesbaar rapport van de onderzoeksresultaten, met foto’s en kaarten, en een heldere, eenduidige conclusie. Het rapport bevat ook een advies over het vervolg. Blijkt uit het archeologisch bureauonderzoek dat de kans op archeologische waarden in de bodem zeer klein is, dan is vervolgonderzoek niet nodig.

Het is ook mogelijk dat vervolgonderzoek noodzakelijk is. Vaak is een inventariserend veldonderzoek (IVO) door booronderzoek en veldkartering noodzakelijk. Daarom voeren we het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek (IVO) meestal in combinatie uit, en ontvangt u alle onderzoeksresultaten in één rapport.

Over ons

De Steekproef biedt opdrachtgevers in heel Nederland archeologisch onderzoek en advies van hoogwaardige kwaliteit.
Wij vinden het belangrijk om onze opdrachtgevers vlot van dienst te zijn.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?
Stuur een bericht.
Wij antwoorden u zo spoedig mogelijk. Of bel:

(050) 577 97 84 (030) 820 05 34

Neem hier een kijkje in de bodem
De Steekproef | archeologisch onderzoek en advies in heel Nederland

stadsbewoners

Op plekken waar belangrijke (water-)wegen elkaar kruisten vindt sinds lange tijd handel en nijverheid plaats. Door de steeds efficientere landbouw, visserij en transport konden deze plekken bevoorraad worden en uitgroeien tot steden. Dit gebeurde vanaf de vroege middeleeuwen. Eén van de eerste handelssteden in Nederland is Dorestad (Wijk bij Duurstede). In de grond onder onze steden vinden we de resten van middeleeuwse gebouwen en het bewoningsafval dat ons veel kan leren over het gedrag van de mensen uit de middeleeuwen en moderne tijd.

Gedurende de middeleeuwen maakten de steden een grote groei door. In de Gouden Eeuw woonden er in Nederland, procentueel, meer mensen in steden dan in de rest van Europa. 

Als gevolg van de vrijheidsoorlog tegen Spanje kennen we in Nederland een groot aantal vestingsteden. In en rond veel steden kunnen we sporen verwachten van grachten en verdedigingswallen of stadsmuren, bolwerken en dergelijke.

 

vroege landbouwers

Vaak op grotere diepte vinden we de sporen van de vroege landbouwculturen. Meestal zijn dat scherven aardewerk en grondsporen van boerderijen en bijgebouwen. 

Vanaf de nieuwe steentijd (begin ± 7.000 jaar geleden) wordt op ons grondgebied landbouw bedreven. De omslag van een jager-verzamelaar-economie naar een landbouw-economie is één van de meest ingrijpende maatschappelijke veranderingen die ooit hebben plaatsgevonden. De mens ging permanent op één plek wonen en begon de omgeving naar zijn hand te zetten.

Bossen werden gekapt voor de aanleg van landerijen. De mens bouwde woonstal-huizen waar men met het vee onder één dak leefde. Voor de opslag van voedsel en het bereiden ervan begon men aardewerken potten te bakken. Een andere vernieuwing uit de nieuwe steentijd was de geslepen stenen bijl. Hiermee konden bomen worden gekapt voor de bouw van boerderijen en werden bossen ontgonnen. 

Metalen gereedschap kwam beschikbaar in de bronstijd (vanaf ± 4.000 geleden). Pas 1.200 jaar later werd er in ons land ijzer gesmeed. De winning en bewerking van metaal hadden grote gevolgen: men kon betere gereedschappen maken en daarmee de landbouwproductie sterk opvoeren. Het metaal werd ook gebruik voor het smeden van betere wapens. Hoogstwaarschijnlijk door de toenemende bevolkingsdruk en de ontwikkeling van complexe samenlevingen zien we in de ijzertijd de eerste (b.v. met palenkransen) versterkte dorpen. 

De komst van de Romeinen heeft een groot effect gehad op de economie en ontwikkeling van de toenmalige boeren-samenlevingen. Dit gold met name voor de gebieden ten zuiden van de Rijn: de grens van het Romeinse rijk.

jager-verzamelaars

De oudste menselijke bewoningssporen in Nederland zijn gevonden in de Belvédère groeve in Maastricht. Hier werden stenen werktuigen gevonden in combinatie met de botten van de wolharige neushoorn. Het gaat hier om de resten van slachtplaatsen of jachtkampementen van 250.000 jaar geleden. 

Hierna volgt een lange periode waarvan we geen aanwijzingen hebben voor menselijke bewoning in onze streken. Uit de periode 60.000 tot 35.000 jaar geleden kennen we vuurstenen werktuigen van de Neanderthaler. Tot nu toe zijn er enkele tientallen vuistbijlen en enige stukken bot (voedselresten) ontdekt.

De moderne mens, onze directe voorouder, betrad het huidige Nederland aan het eind van de laatste ijstijd: rond 13.000 jaar geleden.

Zes- tot zevenduizend jaar later, na de introductie van landbouwgewassen uit het nabije oosten begon de mens zijn eigen voedsel te produceren. Gedurende een lange overgangsperiode hield men zich zowel met landbouw als met de jacht en visserij in leven.

De voorwerpen die de jagers-verzamelaars hebben achtergelaten, bestaan voornamelijk uit vuurstenen werktuigen en afval. Soms vinden we (verbrand) botmateriaal: de restanten van hun voedsel.

login